Община Сопот

Общ устройствен план на община Сопот

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.127, ал. 6 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.94/29.11.2019 г. е обнародвано Решение  № 366/21.10.2019 г. на Общински съвет – Сопот, за одобрен общ устройствен план на община Сопот (ОУП).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Общ устройствен план на Община Сопот

На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Община Сопот публикува на интернет страницата си Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Общ устройствен план на Община Сопот.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с Обобщената справка в Община Сопот,  ул. "Иван Вазов" №34 , стая №11 по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА    СОПОТ

 

П О К А Н А

 

Кметът на Община Сопот кани жителите на община Сопот, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на :

 

ОБЩЕСТВЕНО   ОБСЪЖДАНЕ

на

Окончателния проект на Общ Устройствен план

на община Сопот и Доклад за екологична оценка на

проекта за ОУП на община Сопот

 

Общият устройствен план /ОУП/ на Община Сопот е планов документ, основа за дългосрочно и устойчиво териториално устройствено развитие на общината до 2033 г.

Разработването и приемането на ОУП и Доклада за екологична оценка е част от най-важните решения за бъдещото правилно функциониране на ОУП, които трябва да се вземат с активното участие на гражданите и заинтересованите страни.

Очакваме Ви на 22 август 2019 г. от 13 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов” /Ритуална зала до кафене „Червеното петле”/ – гр. Сопот.

Проектът и Докладът за ЕО е открит за разглеждане от гражданите във фоайето на третия етаж на сградата на общината. Мнения и препоръки в писмена форма се приемат деловодството и в ст. № 11 на общината.

 

 

17 юли 2019 г.

 

Кмет на община Сопот: 

Деян  Дойнов /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА    СОПОТ

 

П О К А Н А

 

Кметът на Община Сопот кани жителите на община Сопот, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на :

 

ОБЩЕСТВЕНО   ОБСЪЖДАНЕ

на

Доклад за екологична оценка на

проекта за ОУП на община Сопот

 

Общият устройствен план /ОУП/ на Община Сопот е планов документ, основа за дългосрочно и устойчиво териториално устройствено развитие на общината до 2033 г.

Разработването и приемането на Доклада за екологична оценка е част от най-важните решения за бъдещото правилно функциониране на ОУП, които трябва да се вземат с активното участие на гражданите и заинтересованите страни.

Очакваме Ви на 15 февруари 2019 г. от 13 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов” /Ритуална зала до кафене „Червеното петле”/ – гр. Сопот.

Докладът за ЕО е открит за разглеждане от гражданите във фоайето на третия етаж на сградата на общината. Мнения и препоръки в писмена форма се приемат деловодството и в ст. № 11 на общината.

 

10 януари 2019 г.

 

Кмет на община Сопот:

Деян  Дойнов /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за Обществено обсъждане на предварителния проект на Общ Устройствен план  на Община Сопот и Доклад за екологична оценка на проекта за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СОПОТ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Община Сопот уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Сопот с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Сопот ще се проведе на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „Общ устройствен план (ОУП) на община Сопот“ е по реда на чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Обсъждането ще се проведе на 29.10.2018г. от 13.00 часа в залата на Радиното училище на площад „Възраждане“- гр.Сопот.

Докладът за ЕО, Предварителния проект на ОУП на община Сопот и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа във фоайето на третия етаж на сградата на Община Сопот ул. „Иван Вазов“ №34 както и на интернет страницата на Община Сопот httр://www.sopot-municipality.com

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в деловодството на Община Сопот,   РИОСВ-Пловдив или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: арх. Иван Нечев – Главен архитект на Община Сопот – стая №11 в сградата на общината.

Качено: 28.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доклад за оценка на степента за въздействие на план предварителен проект за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нетехническо резюме на екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изходна информация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема електроснабдяване

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Културно историческо наследство

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема на комуникационно - транспортната система

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Схема съобщения Мобилтел

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пространствено развитие на елементите на територията на общински център Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ устройствен план - мащаб 1:10000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ устройствен план - мащаб 1:25000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сборна схема на техническата инфраструктура

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема на водоснабдяване

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема на канализация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Схема съобщения Виваком

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ устройствен план на община Сопот - Предварителен проект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари