Търсене

Община Сопот

Постоянни комисии

ПК „Бюджет и финанси“

Нели Пенева - Председател

Анелия Бочева

Георги Григоров

Любомир Джапаров

Станислав Стоенчев

ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт, туризъм“

Станислав Стоенчев - Председател

Галина Белезирева

Пепа Попова-Минкова

Стефан Филчев

Яна Тодорова

ПК „Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, екология, земеделие и водни ресурси“

Анелия Бочева - Председател

Георги Григоров

Евгени Димов

Мано Мановски

Младен Димитров

Павел Павлов

Стефан Стоянов

ПК „Административно-правни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление“

Мано Мановски - Председател

Евгени Димов

Младен Димитров

Павел Павлов

Стефан Филчев

ПК „Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост“

Фратьо Куртев - Председател

Галина Белезирева

Георги Алексиев

Любомир Джапаров

Нели Пенева

Стефан Стоянов

Яна Тодорова

ПК „Установяване на конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“

Павел Павлов - Председател

Георги Алексиев

Марин Бодуров

Пепа Попова-Минкова

Фратьо Куртев