Търсене

Община Сопот

Постоянни комисии

ПК "Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество, приватизация, след приватизационен контрол, евроинтеграция, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост."

Георги Григоров - Председател на ПК
Георги Алексиев
Катя Адърска - Даскова
Мария Димитрова
Григор Скърцалов
Тодор Караколев
Фратьо Куртев
ПК "Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт и туризъм"
Евгени Димов - Председател на ПК  
Васил Максимов
Васка Георгиева
Георги Григоров
Георги Алексиев
Димо Димов
Петър Райчинов
ПК "Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, екология, земеделие, гори и водни ресурси
Мариана Кацарова - Председател на ПК
Васил Максимов
Красимир Цветков
Мано Мановски
Марин Бодуров
Младен Димитров                                                            
Фратьо Куртев
Постоянна комисия - Бюджет и финанси.

Катя Адърска-Даскова - Председател на ПК
Красимир Цветков
Мариана Кацарова
Марин Бодуров
Мария Димитрова

    ПК " Установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси"
Марин Бодуров - Председател ПК
Васка Георгиева
Георги Алексиев
Катя Адърска - Даскова
Мария Димитрова
Младен Димитров
Фратьо Куртев

     ПК "Административно- правни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление

Тодор Караколев - Председател ПК
Димо Димов
Евгени Димов
Мано Мановски
Григор Скърцалов
Младен Димитров
Петър Райчинов