Търсене

Община Сопот

РЕШЕНИЯ

2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 29

Относно: Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 – 2023 година на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 28

Относно: Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС – РБ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 27

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.176.166 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 26

Относно: Определяне на двама представители от Общински съвет – Сопот, които да участват в Областния и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 25

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение актовете на Общински съвет – Сопот за периода: юли 2019 г. – декември 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 24

Относно: Приемане на Програма за управление на Община Сопот за мандат 2019 – 2023 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 23

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура – трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до УПИ 463.523 – Смесено жилищно и обществено обслужване, местност "Борова гора" по КККР на гр. Сопот и одобряване на задание за изработване на подробния устройствен план.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 22

Относно: Откриване на нова дейност 562 "Асистент за лична помощ" и одобряване на обща численост в дейността.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 21

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе на обект: "Разделяне на смесените отпадъчни води на площадката на "ВМЗ" ЕАД - гр. Сопот посредством дъждопреливник и заустване на битовите отпадъчни води към градската канализация посредством нов канализационен колектор" и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 20

Относно: Промяна на цената на един храноден на едно лице, ползващо услугите на "Домашен социален патронаж" (ДСП) на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------